ERZİNCAN TERCAN İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Kantin İhlale İlanı

.
Kantin İhlale İlanı

İ    L    A    N

 

TERAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

 

        Tercan ilçesine bağlı Çadırkaya Şehit Jandarma Binbaşı Ümit Çelik İlkokulu-Ortaokulu ile Tercan Anadolu Lisesi Müdürlükleri bünyesinde bulunan kantin yerlerinin 08/09/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun madde 35/d, 50 ve 51/g maddelerine göre pazarlık usulü ile aşağıda açıklanan tarih ve saatte ihalesi yapılacaktır.

 

 1. 1.       İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler:

 

  İdarenin Adı             : Tercan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Adres                         : Tercan Hükümet Konağı, Kat:3, Tercan/ERZİNCAN 

Telefon                      : (0446) 441 32 24

Fax                             : (0446) 441 30 27

İnternet Adresi         : tercan24@meb.gov.tr

WEB Adresi              : tercan.meb.gov.tr

 

 1. 2.      İhale edilecek kantin bilgileri:

 

S.No.

OKULUN ADI

 

ÖĞRENCİ

SAYISI

YILLIK MUAMMEN

KİRA BEDELİ

GEÇİCİ

TEMİNAT

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

1

Çadırkaya Şehit Jandarma Binbaşı Ümit Çelik İlkokulu-Ortaokulu

 

266

 

2.700,00 TL

300,00 TL

20/02/2020

10:00

2

Tercan Anadolu Lisesi

 

214

 

3.600,00 TL

400,00 TL

20/02/2020

10:30

 

 1. 3.      İhale Usulü: Kantin İhalesi; M.E.B. 31/05/2005 tarih ve 25831 sayılı Okul Aile Birliği Yönetmeliğinin 20. Maddesi hükümleri doğrultusunda, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun   35/d ve 51/g maddeleri  gereğince pazarlık usulü yapılacaktır.

 

 1. 4.      İhale Tarihi:  20/02/2020 Perşembe günü

 

 1. 5.      İhale Saati  :  10:00-10:30

 

 1. 6.      İhalenin Yapılacağı Adres: Tercan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Kaymakamlık Toplantı Salonu (3.kat) Tercan Hükümet Konağı, Kat:3, Tercan/ERZİNCAN

 

 1. 7.      İhale dokümanı Tercan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Bölümünde bedelsiz olarak görülebilir veya 50 (Yüz) TL karşılığı satın alınabilir.

               

 1. 8.      İhaleye Müracaat İçin İstenen Belgeler:
 2. a.      Okul kantinini veya kantin yerini Gördüğüne Dair Yer Gördü Belgesi,  (İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden temin edilecektir.)
 3. b.      Nüfus Cüzdanı arkalı önlü fotokopisi
 4. c.       Herhangi bir sağlık kurum veya kuruluşundan son altı ay içerisinde alınmış olan herhangi bir bulaşıcı hastalığı olmadığına dair sağlık raporu.
 5. d.      Sabıka kaydı (üç aylık süreyi aşmamış olacak)
 6. e.       İkametgâh İlmühaberi
 7. f.       İstekli tarafından "şartnameyi okudum tüm şartları kabul ediyorum" yazılarak ve imzalanmış idarece düzenlenen şartname örneği  (Tercan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden temin edilecektir.)
 8. g.      Şartname Bedelinin yatırıldığına dair banka dekontu.
  1. h.     5/6/1986 tarih ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu hükümlerine göre kantincilik alanında alınmış ustalık belgesinin aslı. Ustalık belgesi yoksa sırasıyla işyeri açma belgesi, kalfalık, kurs bitirme belgelerinden en az biri olacaktır.  (Belgeler asıl veya noter tasdikli olacaktır.) Katılımcılardan ustalık belgesine sahip olan isteklilerin olması durumunda, kalfalık belgesine sahip olan isteklilerin belgeleri değerlendirmeye alınmayarak istekliye iade edilecektir. Usta Öğreticilik belgesine sahip olan katılımcılar diğer Ustalık belgesine sahip olan katılımcılara bir üstünlük sağlamaz ikisi de aynı değerlendirilecektir.  (Bu belgeler Mesleki Eğitim Merkezlerinden alınmış olması veya başka bir kurumdan alınmışsa Mesleki Eğitim Merkezleri'nden denklik işlemlerinin yapılmış olması gerekmektedir. Aksi takdirde ihaleye alınmazlar.)

ı.  Öğrenim Belgesi aslı veya noter onaylı sureti (En az ilkokul veya ilköğretim okulu mezunu olmayanlar bu ihaleye katılamazlar)

i.  Geçici Teminat olarak, kiralanacak okul kantininin ismi belirtilmek suretiyle yıllık muhammen bedelin % 3'ü kadar geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz veya belge

j.  İhaleden men yasağı olmadığına dair belge. (Bağlı olduğu Meslek Odasından, oda kaydı yoksa odadan kaydı olmadığına dair yazı alacak.)

k. Adına kayıtlı kantin işletmesi bulunmadığına dair belge. (Bağlı olduğu Meslek Odasından,                                              Odaya kaydı yoksa Tercan İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinden ayrı ayrı alınacak "Üzerine kantin yoktur."  yazısı )

l. İhaleye vekâleten girecek kişilerin ayrıca nüfus cüzdanı fotokopisi, sabıka kaydı, ikametgâh                                                                                                                      İlmühaberi ve noter tasdikli vekâletnameyi dosyaya eklemeleri mecburidir.

 

 1. 9.     Geçici Teminat Bedeli: Kiralanacak okul kantininin ismi belirtilmek suretiyle yıllık muhammen bedelin % 3'ü kadar tutar Erzincan Tercan Mal Müdürlüğü'nün belirteceği banka hesap numarasına geçici teminat olarak yatırılacaktır.

 

 1. 10.  Kesin Teminat Bedeli: İhale uhdesinde kalan yüklenici tarafından 1 yıllık kira bedelinin % 6'sı oranında Kesin Teminat alınır. Kesin Teminat olarak kabul edilecek değerler; Tedavüldeki Türk Lirası, Banka Teminat Mektupları, Devlet Tahvilleri ve Hazine Kefaletine ait Tahviller kabul edilecek veya Erzincan Tercan Mal Müdürlüğünün belirteceği banka hesap numarasına yatırılacaktır. 

             İhale uhdesinde kalan yükleniciden kesin teminat alındıktan sonra geçici teminatı iade edilecektir. (İhale uhdesinde kaldığı halde vazgeçen kişinin geçici veya kesin teminatı iade edilmeyerek hazineye ırat kaydedilir. İhale uhdesinde kalmayanların geçici teminatları iade edilecektir.

 

 1. 11.  İhaleye Müracaat edecek kişiler şartname bedeli olarak 50 (elli) TL'nin T.C. Ziraat Bankası Cumhuriyet Şubesindeki TR0800 0100 0114 2737 3486 5003 IBAN nolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü  yatırdıktan sonra Müdürlüğümüzden ihale dosyasını alacaklardır.

 

 1. 12.   İhale Uhdesinde kalan yüklenici tarafından Kesin Teminat yatırıldığına dair makbuz müdürlüğümüze ibraz edildikten sonra tebligatı müteakip (5) gün içerisinde Okul-Aile Birliğince sözleşme yapılması için ilgili okul ve kurum müdürlüğüne bildirilir. (5) gün içerisinde kesin teminatını yatırmayan yüklenicinin uhdesinde kalan ihale iptal edilir. (Bu husus yükleniciye ayrıca yazı ile bildirilir.)

 

 1. 13.   Sözleşme yapıldıktan sonra kantin yeri Okul-Aile Birliği ve okul idaresince düzenlenecek bir tutanakla teslim edilir ve faal duruma getirilir.

 

 1. 14.   İşletme hakkı verilen yerde bir önceki yüklenicinin eşyaları bulunuyorsa yapılan sabit tesis masrafları, kullanım süresi ve yıpranma payı dikkate alınarak okul, birlik varsa ilgili meslek odasının temsilcisinin katılımıyla oluşturulacak komisyonca takdir edilen meblağ eski yükleniciye yeni yüklenici tarafından ödenir.

 

 1. 15.   3100 sayılı Kanun gereğince, yüklenicinin ödeme kaydedici cihaz (yazar kasa) kullanması mecburidir.

 

 1. 16.    Okul kantinleri bizzat yükleniciler tarafından çalıştırılacaktır.

 

 1. 17.    Elektrik, su, doğalgaz ve ısınma giderleri yıllık işletme bedeline ayrıca ilave edilir. Spor salonlarını alan yükleniciler kendi adlarına yeniden elektrik ve su abonmanlığı yaptıracaktır.

 

 1. 18.   İhaleye katılacaklar ihale saatinde ihalenin yapılacağı yerde hazır bulunmaları gerekmektedir.

 

 1. 19.  Konu hakkında Tercan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden bilgi alınabilir. Ayrıca, diğer hususlar ihale dosyasında mevcut şartnamede ve sözleşme tasarısında belirtilmiştir.

 

 1. 20.  Çadırkaya Şehit Jandarma Binbaşı Ümit Çelik İlkokulu - Ortaokulu     

Okul Öğrenci Mevcudu  : 266                                                    

Okul Personel Sayısı       : 26

Öğretim Şekli                  : Tekli Eğitim

Kantin Alanı                    :

 

NOT :

Okul Kurum Adı

Tesis Masraf Raporu

Tesis Masraf Tutarı

 

 

 

 

  Tercan Anadolu Lisesi

Okul Öğrenci Mevcudu  : 214

Okul Personel Sayısı       : 26

Öğretim Şekli                  : Tekli Eğitim

Kantin Alanı                    :

 

Bu İhale Duyurusu 20/02/2020 Perşembe günü saat 10:00'a kadar aşağıda belirtilen yerlerde yayınlanacaktır.

 

 1. 1.      TERCAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ WEB SİTESİNDE
 2. 2.      İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İLAN PANOSUNDA
 3. 3.      İHALESİ YAPILACAK OKULA AİT İLAN PANOSUNDA

 

İlgililere duyurulur.

 

                                                                                                                            Turan IŞIK

                                                                                                                 İlçe Milli Eğitim Müdürü

Tercan Hükümet Konağı Kat3 Tercan/ERZİNCAN - 4464413224

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.